AMP003_25 Shuffling.mp3

Shuffled beat with guitar