AMP003_50 Shuffling.mp3

Shuffled beat with guitar