1PoundPipeBombWme EXP012401

1 Pound Pipe Bomb with Metal Debris