Shot following a boat cruising through the water near Ketchikan, AK.

Shot following a boat cruising through the water near Ketchikan, AK.