Slow motion shot of a young woman riding a bike through a beautiful garden.

Slow motion shot of a young woman riding her bike through a beautiful garden.