Young family walking through beautiful gardens in slow motion.

Slow motion shot of a young family walking through beautiful gardens.